64206_1.jpg (1016×578)

          วันที่ 14 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ โครงการ “พัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)“ ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร "Introduction to VISION ZERO และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ได้รับเกียรติจาก คุณสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ และบรรยายการอบรมโดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการกลุ่มใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ VISION ZERO ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ความปลอดภัยเชิงป้องกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 30 แห่ง และมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 90 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน จนนำไปสู่ความผาสุกและวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

64202_6.jpg (1536×1066)

            วันที่ 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (Thailand Vision Zero Center) ร่วมกับ บริษัท เครือข่ายความปลอดภัย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "แนวคิด Vision Zero กับการจัดการด้านความปลอดภัยในประเทศไทย" บรรยายโดย รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างมีแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพคนในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิด Vision Zero ให้กับเครือข่ายด้านความปลอดภัย

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการอบรมมากกว่า 70 ท่าน   ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประเด็นน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและผาสุกในการทำงาน

64201_2.jpg (1536×1066)

          ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ "โครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564" ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหลักสูตร "VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน" บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษากับ กลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในเครือ หรือในระบบ Supply Chain และกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 20 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และช่วยให้สถานประกอบกิจการมีสถิติการประสบอุบัติเหตุลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สถานประกอบกิจการอื่น ได้มากยิ่งขึ้น

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนาองค์กรในด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

          โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม “หลักสูตร Introduction to Vision Zero และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 1 วัน)

64196_1.jpg (2022×809)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษา          

            โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรมพี่เลี้ยงใน “หลักสูตร VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 2 วัน)

64167_1_resize.png (3238×1295) 

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564

              โดยมีกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ “การใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ รุ่นที่ 3 ที่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดย่อม มีจำนวนลูกจ้างน้อยกว่า 200 คน ด้วยการให้ความรู้และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ให้สามารถนำความรู้และเครื่องมือไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ Vision Zero

          จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ดังนี้

Page 1 of 3