65161_1.jpg (883×883)

               วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors" ณ ห้องอบรมปิ่นเกล้า สมาคมฯ บรรยายโดย คุณสวินทร์ พงษ์เก่า กรรมการสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพ บุคลากรของสถานประกอบกิจการ  ให้สามารถเป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ Vision Zero

               กิจกรรมดังกล่าวมีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 20 ท่าน ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่มพี่เลี้ยงที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2564 ให้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เพิ่มเติม ได้แก่ แนวทางการเป็นผู้สอน Vision Zero (Training The Trainer) มิติทั้ง 3 ของ Vision Zero  และ Vision Zero Proactive Leading Indicators ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้สอน ในด้านความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุกในการทำงาน โดยใช้ยุทธศาสตร์  Vision Zero เป็นยุทธศาสตร์ต้นแบบในการปรับใช้และเผยแพร่ให้กับกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในเครือ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้ก้าวสู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65160_1.jpg (883×883)

             วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers"  ณ ห้องอบรมชัยพฤกษ์  สมาคมฯ บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิด "พี่เลี้ยงหน้าใหม่" ผ่านการอบรมให้ความรู้ ซึ่งจะสอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น

             กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ท่าน ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะสร้าง "พี่เลี้ยงหน้าใหม่" ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างผู้สอน Vision Zero (พี่เลี้ยง) ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของยุทธศาสตร์  Vision Zero และกฎทอง 7 ประการ รวมถึงการใช้เครื่องมือแบบประเมินตนเองตามกฎทอง 7 ประการ ที่สามารถนำไปปรับใช้และเผยแพร่ให้กับกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในเครือ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้มีความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และความผาสุกในการทำงานอย่างยั่งยืน

65159_01.jpg (1310×874)

               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ คุณนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer, คุณปรีชา ไชยขาว Head of Beverage Operations Manufacturing, คุณวิวัฒน์ ศุปธรรม Head of Glass Operations Manufacturing, คุณพลังรัฐ ธนการพานิช Head of Personal Care Operations Personal Care & HCC Business Unit พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนรับมอบจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานอยุธยา),ตัวแทนจาก บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด และตัวแทนจาก บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด เนื่องจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO
               "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมชัยพฤกษ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ บรรยายโดย อาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ

           ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาที่สามารถพัฒนาให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอน Vision Zero (พี่เลี้ยง) ได้ ซึ่งจะสอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำเครื่องมือภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ไปปรับใช้และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ยั่งยืนได้อีกด้วย โครงการ ฯ จึงขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers"

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมปิ่นเกล้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ บรรยายโดย อาจารย์สวินทร์ พงษ์เก่า กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ

          ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้สอน Vision Zero รวมถึงสามารถแนะนำกิจกรรมด้านความปลอดภัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้กับกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในเครือ หรือในระบบ Supply Chain และกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โครงการ ฯ ขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors"

65155_01.jpg (1080×1080)

             วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ Vision Zero" ครั้งที่ 2/2565 กล่าวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย คุณเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวมีการดำเนินการวางแผน 5 ภารกิจหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ Vision Zero ประกอบไปด้วย


             1. ภารกิจกำหนดรูปแบบ เป็นภารกิจเพื่อพัฒนาแบบประเมิน และคู่มือให้เหมาะสมกับประเภทของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพัฒนารูปแบบขั้นตอนการให้คำปรึกษา
             2. ภารกิจสร้างแหล่งความร่วมมือ เป็นภารกิจในการประสานแหล่งความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนายุทธศาสตร์ Vision Zero โดยแบ่งเป็น 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างประเทศ เป็นต้น
             3. ภารกิจประเมินผล และควบคุมคุณภาพ เป็นภารกิจในการกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของ Vision Zero
             4. ภารกิจการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นภารกิจดำเนินการวางแผน ผลิต และจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ VIsion Zero
             5. ภารกิจการติดตามเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และขยายงาน เป็นภารกิจเพื่อติดตามประเมินผลภาพรวมความสำเร็จทั้งหมดรวมถึง การสำรวจความต้องการ และสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ​เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานของแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และความผาสุก ในการทำงานส่งผลทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่มีความยั่งยืน


               วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะทำงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero และบริการให้คำปรึกษา" ครั้งที่ 1/2565 ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษา Vision Zero รวมถึงการแผนการผลิตสื่อทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero

               การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้เกิดการเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเกิดการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนในการทำงานและนอกงาน

65151_8.jpg (1280×1280)

          วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำร่องจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ให้แก่ "โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ" หลักสูตร "Vision Zero สำหรับสถานศึกษา” กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และดำเนินการบรรยายโดย คุณโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ

         โดยทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้กับโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพ เพื่อยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกเพื่อก้าวไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา

65149_1.jpg (4496×2534)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เดินหน้านำร่องสร้าง "โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ" ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565
         

              โดยใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และมีความผาสุกที่ยั่งยืน


              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรมหลักสูตร "Vision Zero สำหรับสถานศึกษา" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

65147_4.jpg (1200×800)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 และ รุ่นที่ 2 20-21 กรกฎาคม 2565 บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ VISION ZERO รวมถึงการใช้เครื่องมือแบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ

              กิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 30 แห่ง และมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 90 ราย ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบกิจการ ให้มีสามารถนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในสถานประกอบกิจการเพื่อลดการบาดเจ็บ และสถิติอันตรายในที่ทำงานและนอกงาน ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65144_3.jpg (1568×1044)

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบโดย คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองประธานบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

       โครงการ VISION ZERO ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นต้นแบบ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุก เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65132_01_resize.jpg (1620×1080)

          ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Vision Zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่การเป็นผู้นำแห่งยุค” พร้อมด้วยนางสาววรรณภา นัยบุตร ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ นายนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในงานงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้อง Jupiter อิมแพ็ค เมืองทองธานี

65126_1.jpg (2048×1073)

     หัวข้อ "Vision Zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่การเป็นผู้นำแห่งยุค"
     หัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัย (S-Mark) พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อวิถีชีวิตใหม่"


         ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เวลา 8.30-16.15น. ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://eventpassinsight.co/safework/registration/create/osh14/?code=2022 หรือ Scan Qr code

65125_1.jpg (4500×2250)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"
             โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม หลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. (หลักสูตร 2 วัน) โดยมีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้การดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)" ประจำปี 2565 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนิน
กิจกรรมอบรมในหลักสูตร“Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก"

         ทางโครงการ ฯ ขอประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

65123_1.jpg (3000×1250)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2565 ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โดยการใช้ยุทธศาสตร์ vision zero ตามนโยบาย safety Thailand อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ให้สอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือที่ สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

            จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

65123_2.jpg (1722×2435)

65118_09.jpg (1568×1044)

            วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหาร Vision Zero" เปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ เลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ Vision Zero ปี 2565 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางงานความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

65111_03.jpg (1568×1044)

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบ Certificate of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ Mr.Masaya Watanabe (Chief Executive Officer และ Mr.Fumiki Nakashima (Chief Operating Officer) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด
         ​เนื่องจากบริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO
         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
 
#ThailandVisionZero #SHAWPAT #Health #Wellbeing #safetytraining #safety #safetyfirst #ตรวจวัด #ตรวจวัดสภาพแวดล้อม #SHAWPATMEMBER #visionzero #SHAWPATใส่ใจทุกชีวิต #ผู้นำ #ภาวะผู้นำ

65109_4.jpg (1478×1108)

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero กองทุนเงินทดแทน พ.ศ 2565" โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ เลขานุการคณะอนุกรรมการ  ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ นั้น มีความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานที่มีวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน และโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Safety Thailand อีกด้วย

65104_18.jpg (1568×1044)

            วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้การดำเนินงาน "Thailand Vision Zero Center" เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" ตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero โดยมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อีกทั้งความสามารถในการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความผาสุก ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสูงสุดตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero และจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

65083_04.jpg (1536×1066)

           วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับการสนับสนุนโครงการ และแนวทางการสนับสนุนทุนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการในปีต่อไป

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโครงการที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม รวมถึงจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย การให้บริการอาชีวอนามัย การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

65082_2.jpg (1339×1004)

              วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะทำงานโครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "พัฒนาแบบประเมิน Vision Zero สำหรับสถานศึกษา" ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการ Vision Zero ร่วมพัฒนาและปรับหลักการ รวมถึงโครงสร้างของแบบประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

              การพัฒนาแบบประเมินดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือยุทธศาสตร์  Vision Zero ให้สามารถขยายไปยังสถานศึกษาได้  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุก แบบสุขภาวะองค์รวม ให้แก่บุคลากร และนักเรียนเพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

Page 1 of 4