ประชุมชี้เเจงแผนการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"

65181_2.jpg (1080×1080)            วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดประชุมชี้เเจงแผนการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน ดำเนินการประชุม โดยนางสาวพรทิพย์ สุขพลาย หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี
มีที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน เข้าร่วมฟังและหารือเกี่ยวกับแผนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังตอบวัตถุประสงค์และบรรลุตัวชี้วัดของโครงการตามคำแนะนำของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

            สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานประกอบกิจการในด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพและด้านความผาสุกในการทำงาน ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ Vision Zero เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปพัฒนา รวมถึงประยุกต์ใช้ จนทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

Latest from Prapatsorn

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.