SHAWPAT ได้มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

65159_01.jpg (1310×874)

               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ คุณนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer, คุณปรีชา ไชยขาว Head of Beverage Operations Manufacturing, คุณวิวัฒน์ ศุปธรรม Head of Glass Operations Manufacturing, คุณพลังรัฐ ธนการพานิช Head of Personal Care Operations Personal Care & HCC Business Unit พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนรับมอบจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานอยุธยา),ตัวแทนจาก บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด และตัวแทนจาก บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด เนื่องจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO
               "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

Latest from Prapatsorn

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.