มอบรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

64281_07.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบโดย ดร. ศักดิ์ดา  พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ  สายงานธุรกิจและการเงิน และคุณบุญชนะ  ตรีดิษฐ์ อุดมพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ฯ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

       โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จนเกิดความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ซึ่งผลที่ได้รับก็นำประโยชน์ไปสู่ตัวพนักงานเอง ส่วนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับหลัก ๆ คือ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การทำงานในระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมุ่งเน้นสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของทุกคนในองค์กร

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.