สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หลักสูตร "Introduction to VISION ZERO และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ”

64206_1.jpg (1016×578)

          วันที่ 14 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ โครงการ “พัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)“ ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร "Introduction to VISION ZERO และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ได้รับเกียรติจาก คุณสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ และบรรยายการอบรมโดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการกลุ่มใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ VISION ZERO ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ความปลอดภัยเชิงป้องกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 30 แห่ง และมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 90 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน จนนำไปสู่ความผาสุกและวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

Latest from Prapatsorn

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.