65048_4.jpg (3544×2363)

 

             โครงการ VISION ZERO ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันให้นำไปสู่วิสัยทัศน์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่สถานประกอบการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ในการขับเคลื่อนตามนโนบายของ Safety Thailand ทั้งนี้ในปี 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับสถานประกอบการ ได้แก่ การอบรม การให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน และกิจกรรมอื่น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการ VISION ZERO จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย เข้าร่วมโครงการ VISION ZERO ประจำปี 2565 ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-8841852 ต่อ 312

 

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบรางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา "ระดับพัฒนา" ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวต้อนรับและรับมอบรางวัลโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง และร่วมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสถานศึกษาต่อไป

             ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ “VISION ZERO” เป็นเครื่องมือที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตัดสินใจเลือกมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เป็น“ศูนย์”ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจาก “ทัศนคติ” ให้เป็น “วิสัยทัศน์” ได้

             บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และผสมสารปรุงแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์นม และอาหาร มีความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงานได้ส่งผลให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดจนนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน

65012_1.png (1666×1666)

 

         อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ  ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เข้มแข็ง สามารถขจัดสาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานได้ "VISION ZERO"  เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวทางในการทำงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อป้องกันสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจให้ก่ออันตรายในสถานประกอบกิจการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

        "บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด" เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายขวดแก้ว อยู่ในเครือของ บ.โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะนำยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี และมีความผาสุก

65013_1.png (1666×1666)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

          "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบกิจการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

         "บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)" เป็นบริษัทที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม ได้นำยุทธศาสตร์ Vision Zero เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยมีกฎทอง 7 ประการ เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายระดับองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี รวมถึงมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะสามารถนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

64282_1.jpg (1568×1044)

      วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีโอกาสต้อนรับและมอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ให้กับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด รับมอบโดย คุณนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

      โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยให้บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืนขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ ด้วยการใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนขึ้น อีกทั้งยังเป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

64281_07.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบโดย ดร. ศักดิ์ดา  พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ  สายงานธุรกิจและการเงิน และคุณบุญชนะ  ตรีดิษฐ์ อุดมพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ฯ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

       โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จนเกิดความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ซึ่งผลที่ได้รับก็นำประโยชน์ไปสู่ตัวพนักงานเอง ส่วนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับหลัก ๆ คือ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การทำงานในระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมุ่งเน้นสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของทุกคนในองค์กร

64280_01.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัทในเครือโอสถสภาที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน (สาขาหัวหมาก) ต้อนรับโดย คุณปรีชา ไชยขาว  คุณพลังรัฐ ธนการพานิช  คุณธนาวัฒน์ โชวิทยา คณะผู้บริหาร Site Leader  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

       โดยมีบริษัทในเครือเข้ารับรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ดังนี้

• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1)    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด  สำนักงานใหญ่      ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี         ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด (สมุทรปราการ) (กองผลิต)   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาคลังสินค้า)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาการผลิต)    ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ลาดกระบัง)      ระดับก้าวหน้า

 

        โครงการ Thailand Vision Zero   เป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ VISION ZERO ยังเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ และพัฒนาระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในมุมมองด้านการปลอดอุบัติภัยจากการทำงาน เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมในประเทศ

64279_08.jpg (1568×1044)

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) และ Certificate of Commitment Vision Zero ประจำปี 2564 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ รับมอบโดย คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช และ คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์  นอกจากนี้ผู้บริหารบริษัทซีเกท ฯ ได้นำทีมผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เยี่ยมชมโรงงานตามผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ Vision Zero

        โครงการ Thailand Vision Zero ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงาน โดยมีสถานประกอบกิจการชั้นนำเข้าร่วมมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้เกิดความอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน

64278_1.jpg (1280×1280)

 

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

        "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

        "บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงกำจัดขยะ และผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม มองว่ายุทธศาสตร์ "VISION ZERO" ที่มีเครื่องมือกฎทอง 7 เป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างส่งผลให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

64277_1.jpg (1280×1280)

 

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

          "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          "บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด " เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาช่วยเสริมสร้างระบบการทำงาน  ทั้งด้าน Safety Health และ Wellbeing โดยการใช้กฎทอง 7 ประการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดสุขภาวะองค์รวมในการทำงานที่มีความผาสุกมากขึ้น

64271_1.jpg (1666×1666)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน 

           "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          "บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด" เป็นบริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" มาเป็นวิสัยทัศน์และเครื่องมือในการผลักดันงานความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  มีความปลอดภัย ส่งผลให้มีความสุขในการทำงาน

        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

        "บริษัท  ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานปทุมธานี)" เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้นำยุทธศาสตร์  "VISION ZERO" ซึ่งมีกฏทอง 7 ประการ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมรวมถึงพัฒนาให้องค์กร  และพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน 

        นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอุบัติเหตุสามารถมีสถิติเป็นศูนย์ได้ ดังคำว่า "Zero is possible" ตามหลักยุทธศาสตร์ของ "VISION ZERO

64262_1.jpg (1280×1280)

64262_2.jpg (1280×1280)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

        "บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)" เป็นบริษัทผู้รับสัมปทานในการจัดการหาทุน ลงทุน ก่อสร้าง ประกอบการบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถาน และ "บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด" เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการให้เช่าเหมาลำอากาศยาน ปัจจุบันทำการบินให้กับผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทย เพื่อขนส่งทั้งพนักงานและสิ่งของ โดยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวได้นำยุทธศาตร์ "VISION ZERO"  เข้ามาช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดการพัฒนาและปลูกฝัง ส่งผลให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้ต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสามารถสร้างความผาสุกในการทำงานที่ยั่งยืนได้

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

           "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

           "บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ที่นำยุทธศาตร์ "VISION ZERO" มาประยุกต์ให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก ส่งผลให้มีสุขภาวะองค์รวมที่ดี รวมถึงมีแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานได้อีกด้วย

64256_1.jpg (1280×1280)

64256_2.png (1666×1666)

 

64206_1.jpg (1016×578)

          วันที่ 14 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ โครงการ “พัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)“ ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร "Introduction to VISION ZERO และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ได้รับเกียรติจาก คุณสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ และบรรยายการอบรมโดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการกลุ่มใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ VISION ZERO ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ความปลอดภัยเชิงป้องกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 30 แห่ง และมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 90 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน จนนำไปสู่ความผาสุกและวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

64202_6.jpg (1536×1066)

            วันที่ 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (Thailand Vision Zero Center) ร่วมกับ บริษัท เครือข่ายความปลอดภัย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "แนวคิด Vision Zero กับการจัดการด้านความปลอดภัยในประเทศไทย" บรรยายโดย รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างมีแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพคนในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิด Vision Zero ให้กับเครือข่ายด้านความปลอดภัย

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการอบรมมากกว่า 70 ท่าน   ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประเด็นน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและผาสุกในการทำงาน

64201_2.jpg (1536×1066)

          ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ "โครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564" ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหลักสูตร "VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน" บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษากับ กลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในเครือ หรือในระบบ Supply Chain และกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 20 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และช่วยให้สถานประกอบกิจการมีสถิติการประสบอุบัติเหตุลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สถานประกอบกิจการอื่น ได้มากยิ่งขึ้น

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนาองค์กรในด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

          โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม “หลักสูตร Introduction to Vision Zero และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 1 วัน)

64196_1.jpg (2022×809)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษา          

            โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรมพี่เลี้ยงใน “หลักสูตร VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 2 วัน)

64167_1_resize.png (3238×1295) 

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564

              โดยมีกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ “การใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

Page 2 of 4

Search

Calendar

« August 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31