65126_1.jpg (2048×1073)

     หัวข้อ "Vision Zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่การเป็นผู้นำแห่งยุค"
     หัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัย (S-Mark) พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อวิถีชีวิตใหม่"


         ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เวลา 8.30-16.15น. ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://eventpassinsight.co/safework/registration/create/osh14/?code=2022 หรือ Scan Qr code

65125_1.jpg (4500×2250)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"
             โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม หลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. (หลักสูตร 2 วัน) โดยมีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้การดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)" ประจำปี 2565 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนิน
กิจกรรมอบรมในหลักสูตร“Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก"

         ทางโครงการ ฯ ขอประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

65123_1.jpg (3000×1250)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2565 ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โดยการใช้ยุทธศาสตร์ vision zero ตามนโยบาย safety Thailand อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ให้สอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือที่ สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

            จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

65123_2.jpg (1722×2435)

65118_09.jpg (1568×1044)

            วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหาร Vision Zero" เปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ เลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ Vision Zero ปี 2565 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางงานความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

65111_03.jpg (1568×1044)

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบ Certificate of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ Mr.Masaya Watanabe (Chief Executive Officer และ Mr.Fumiki Nakashima (Chief Operating Officer) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด
         ​เนื่องจากบริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO
         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
 
#ThailandVisionZero #SHAWPAT #Health #Wellbeing #safetytraining #safety #safetyfirst #ตรวจวัด #ตรวจวัดสภาพแวดล้อม #SHAWPATMEMBER #visionzero #SHAWPATใส่ใจทุกชีวิต #ผู้นำ #ภาวะผู้นำ

65109_4.jpg (1478×1108)

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero กองทุนเงินทดแทน พ.ศ 2565" โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ เลขานุการคณะอนุกรรมการ  ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ นั้น มีความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานที่มีวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน และโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Safety Thailand อีกด้วย

65104_18.jpg (1568×1044)

            วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้การดำเนินงาน "Thailand Vision Zero Center" เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" ตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero โดยมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อีกทั้งความสามารถในการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความผาสุก ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสูงสุดตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero และจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

65083_04.jpg (1536×1066)

           วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับการสนับสนุนโครงการ และแนวทางการสนับสนุนทุนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการในปีต่อไป

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโครงการที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม รวมถึงจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย การให้บริการอาชีวอนามัย การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

65082_2.jpg (1339×1004)

              วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะทำงานโครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "พัฒนาแบบประเมิน Vision Zero สำหรับสถานศึกษา" ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการ Vision Zero ร่วมพัฒนาและปรับหลักการ รวมถึงโครงสร้างของแบบประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

              การพัฒนาแบบประเมินดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือยุทธศาสตร์  Vision Zero ให้สามารถขยายไปยังสถานศึกษาได้  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุก แบบสุขภาวะองค์รวม ให้แก่บุคลากร และนักเรียนเพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

CC65091_1.jpg (1460×821)

          วันที่ 8 มีนาคม 2565 โครงการ VISION ZERO ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม “คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการ VISION ZERO” กล่าวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ดำเนินการประชุมโดย คุณโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ โครงการ VISION ZERO ร่วมประชุมและออกความเห็น สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินโครงการในรูปแบบ New Vision Zero 2021 ถือเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบการตรวจประเมินที่มีการปรับหลักการและโครงสร้างให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงการ Vision Zero ให้เป็นระบบต่อไป

65048_4.jpg (3544×2363)

 

             โครงการ VISION ZERO ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันให้นำไปสู่วิสัยทัศน์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่สถานประกอบการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ในการขับเคลื่อนตามนโนบายของ Safety Thailand ทั้งนี้ในปี 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับสถานประกอบการ ได้แก่ การอบรม การให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน และกิจกรรมอื่น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการ VISION ZERO จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย เข้าร่วมโครงการ VISION ZERO ประจำปี 2565 ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-8841852 ต่อ 312

 

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบรางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา "ระดับพัฒนา" ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวต้อนรับและรับมอบรางวัลโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง และร่วมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสถานศึกษาต่อไป

             ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ “VISION ZERO” เป็นเครื่องมือที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตัดสินใจเลือกมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เป็น“ศูนย์”ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจาก “ทัศนคติ” ให้เป็น “วิสัยทัศน์” ได้

             บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และผสมสารปรุงแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์นม และอาหาร มีความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงานได้ส่งผลให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดจนนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน

65012_1.png (1666×1666)

 

         อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ  ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เข้มแข็ง สามารถขจัดสาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานได้ "VISION ZERO"  เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวทางในการทำงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อป้องกันสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจให้ก่ออันตรายในสถานประกอบกิจการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

        "บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด" เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายขวดแก้ว อยู่ในเครือของ บ.โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะนำยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี และมีความผาสุก

65013_1.png (1666×1666)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

          "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบกิจการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

         "บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)" เป็นบริษัทที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม ได้นำยุทธศาสตร์ Vision Zero เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยมีกฎทอง 7 ประการ เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายระดับองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี รวมถึงมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะสามารถนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

64282_1.jpg (1568×1044)

      วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีโอกาสต้อนรับและมอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ให้กับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด รับมอบโดย คุณนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

      โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยให้บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืนขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ ด้วยการใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนขึ้น อีกทั้งยังเป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

64281_07.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบโดย ดร. ศักดิ์ดา  พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ  สายงานธุรกิจและการเงิน และคุณบุญชนะ  ตรีดิษฐ์ อุดมพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ฯ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

       โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จนเกิดความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ซึ่งผลที่ได้รับก็นำประโยชน์ไปสู่ตัวพนักงานเอง ส่วนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับหลัก ๆ คือ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การทำงานในระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมุ่งเน้นสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของทุกคนในองค์กร

64280_01.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัทในเครือโอสถสภาที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน (สาขาหัวหมาก) ต้อนรับโดย คุณปรีชา ไชยขาว  คุณพลังรัฐ ธนการพานิช  คุณธนาวัฒน์ โชวิทยา คณะผู้บริหาร Site Leader  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

       โดยมีบริษัทในเครือเข้ารับรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ดังนี้

• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1)    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด  สำนักงานใหญ่      ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี         ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด (สมุทรปราการ) (กองผลิต)   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาคลังสินค้า)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาการผลิต)    ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ลาดกระบัง)      ระดับก้าวหน้า

 

        โครงการ Thailand Vision Zero   เป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ VISION ZERO ยังเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ และพัฒนาระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในมุมมองด้านการปลอดอุบัติภัยจากการทำงาน เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมในประเทศ

64279_08.jpg (1568×1044)

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) และ Certificate of Commitment Vision Zero ประจำปี 2564 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ รับมอบโดย คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช และ คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์  นอกจากนี้ผู้บริหารบริษัทซีเกท ฯ ได้นำทีมผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เยี่ยมชมโรงงานตามผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ Vision Zero

        โครงการ Thailand Vision Zero ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงาน โดยมีสถานประกอบกิจการชั้นนำเข้าร่วมมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้เกิดความอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน

64278_1.jpg (1280×1280)

 

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

        "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

        "บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงกำจัดขยะ และผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม มองว่ายุทธศาสตร์ "VISION ZERO" ที่มีเครื่องมือกฎทอง 7 เป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างส่งผลให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

64277_1.jpg (1280×1280)

 

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

          "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          "บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด " เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาช่วยเสริมสร้างระบบการทำงาน  ทั้งด้าน Safety Health และ Wellbeing โดยการใช้กฎทอง 7 ประการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดสุขภาวะองค์รวมในการทำงานที่มีความผาสุกมากขึ้น

Page 1 of 4

Search

Calendar

« July 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31