66214_2.jpg (1811×906)

 

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา

               คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คือ "ระดับประสบความสำเร็จ"

66213_02.jpg (1440×960)

 

              วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ภายใต้ "ยุทธศาสตร์ Vision Zero" กล่าวต้อนรับโดย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำทีมตรวจประเมินโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย      

              โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความยินดีที่จะร่วมผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านความปลอดภัย สุขภาพ รวมถึงความผาสุก  ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

 

66167_1.jpg (1619×1012)

 

✨Thailand Vision Zero award " Commitment VISION ZERO ⛑️ ประจำปี​ 2566​


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ​ ? ขอขอบคุณบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญของ Safety.Health.Wellbeing


​Thailand Vision Zero ❤️✨แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ✨

 

66159_01.jpg (1440×900)

               

             วันที่ 17 ส.ค.​ 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย​ ชัยกิตติภรณ์​ ที่ปรึกษาสมาคมฯ​ และนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ​ ร่วมกิจกรรมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2566 (Chula Safety 2023)​ และร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "ความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน" (Wellwork & Wellbeing: Thriving Together) เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ​

            ​ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย SHECU ร่วมกับภาคีเครือข่าย คปอ. จุฬาฯและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงาน​

66075_02r.jpg (1642×924)

 

              วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้รับเกียรติจากนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนเงินทดแทนและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคม

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกัน และลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

66071_11.jpg (1707×960)

 

             9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการ Vision Zero " ครั้งที่ 1/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย นายประสพชัย ยูวะเวส ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอรูปแบบ Vision Zero ที่พัฒนาใหม่ รวมถึงหัวข้อและเนื้อหาของ Vision Zero ในงาน Thailand Safe@Work ครั้งที่ 35 โดยให้ดำเนินการใช้รูปแบบ Vision Zero ที่พัฒนาใหม่ เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการพัฒนาด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านความผาสุกในการทำงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

             คณะอนุกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Vision Zero ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของสถานประกอบกิจการไทย ให้แรงงานไทยมีความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

66017_1.jpg (1080×1080)

 

           วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกียวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


           1.โครงการส่งเสริมการตรวจวัดและอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
           2.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
           3. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

66010_1.jpg (1280×1280)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"สร้างความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนด้วย SMART VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

66006_1.jpg (4500×4500)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"วัดระดับความสำเร็จของ VISION ZERO"

 

"Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65317_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"FAQ"

 

 "Scan Qr Code"เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?

option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65315_1.jpg (1811×906)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา

           คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คือ ระดับประสบความสำเร็จ

65308_1.jpg (1768×926)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"  โดยทางโครงการฯ มีเครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมให้คำปรึกษาตามสถานประกอบกิจการ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าสถานประกอบกิจการมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 

            คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณา ระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศระดับรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

65308_2.jpg (1077×1523)

65302_01.jpg (1478×1108)

           วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ นำทีมโดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 36 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการขับเคลื่อน 

           การประชุมดังกล่าวมีสมาชิก APOSHO จากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุม  ถือเป็นการประชุมที่ทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนางานความปลอดภัยระดับโลก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีและสนับสนุนการประชุมด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานต่อไป

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"MUCH MORE VALUE"

 

 "Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65288_01.jpg (1567×1046)

           วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2565” กล่าวต้อนรับโดย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำทีมตรวจประเมินโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ        

            โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความยินดีที่จะร่วมผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านความปลอดภัย สุขภาพ รวมถึงความผาสุก  ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

65275_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"มิติทั้ง 3 ของ VISION ZERO คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุก"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65253_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"ใช้กลยุทธ์ กฎทอง 7 ประการ มุ่งมั่นไปสู่ VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65247_2.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"ความมุ่งมั่นต่อ VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! 

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

 

65238_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"ความเป็นผู้นำในโลกแห่งความเป็นจริง"

 

 "Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65226_1r.jpg (1448×1448)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

ความแตกต่างระหว่าง "การบริหารจัดการ OHS ดั้งเดิม" และ "VISION ZERO"

 

? Scan Qr Code ? เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

 

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"เปลี่ยนจากสภาวการณ์เดิมไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อความปลอดภัย"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65224_1.jpg (1280×1280)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"เริ่มต้นทำ VISION ZERO" เพื่อยกระดับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกในการทำงานให้กับทุกคน

? Scan Qr Code ? เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก

http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

Search

Calendar

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31