กำหนดการอบรมในหลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก"

65125_1.jpg (4500×2250)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"
             โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม หลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. (หลักสูตร 2 วัน) โดยมีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.