ประกาศกำหนดการอบรมสำหรับสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการ Vision Zero ประจำปี 2564 หลักสูตร “Introduction to Vision Zero และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ”

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนาองค์กรในด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

          โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม “หลักสูตร Introduction to Vision Zero และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 1 วัน)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.