ประกาศกำหนดการอบรม “พี่เลี้ยง” ใน “หลักสูตร VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน” ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Vision Zero ประจำปี 2564

64196_1.jpg (2022×809)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษา          

            โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรมพี่เลี้ยงใน “หลักสูตร VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 2 วัน)

Latest from Prapatsorn

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.