ขอเชิญสถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้มีการพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงานไปแล้ว  ไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง โดยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและวัฒนธรรมของสถานประกอบกิจการเหล่านั้น ด้วยการใช้แนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero ของสมาคมประกันสังคมนานาชาติ (International Social Security Association, ISSA) รวมถึงการพัฒนาทีมวิทยากร และที่ปรึกษา พร้อมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้และให้การปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการไทย เกี่ยวกับการใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero เครื่องมือ 7 Golden Rules และแนวปฏิบัติในการป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยที่โครงการฯ มีเป้าประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสถานประกอบกิจการไทย ให้สามารถยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายขั้นรุนแรงและไม่รุนแรงในการทำงาน รวมทั้งการลดจำนวนการเบิกจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ  ทางโครงการฯ มีกิจกรรมให้คำปรึกษา และตรวจประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งสถานประกอบกิจการใดมีพัฒนาการที่ประสบความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ จะได้รับรางวัล Thailand Vision Zero ปี 2564

              สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อรายละเอียดโครงการได้ที่ 02-8841852 ต่อ 312 ,212  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.