ขอเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ VISION ZERO ปี 2564 (สำหรับ SME ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ)

         64092_3.jpg (432×144)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้มีการพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงานไปแล้ว  ไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง โดยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและวัฒนธรรมของสถานประกอบกิจการเหล่านั้น ด้วยการใช้แนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero ของสมาคมประกันสังคมนานาชาติ (International Social Security Association, ISSA) รวมถึงการพัฒนาทีมวิทยากร และที่ปรึกษา พร้อมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการไทย เกี่ยวกับการใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ด้วยเครื่องมือ 7 Golden Rules, 14 Proactive Leading Indicators และแนวปฏิบัติในการป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยที่โครงการฯ มีเป้าประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสถานประกอบกิจการไทย ให้สามารถยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายขั้นรุนแรงและไม่รุนแรงในการทำงาน รวมทั้งการลดจำนวนการเบิกจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ 

              สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ติดต่อรายละเอียดโครงการได้ที่ 02-8841852 ต่อ 312 ,313  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Prapatsorn

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.