การอบรมหลักสูตรพิเศษ “Vision Zero” แบบออนไลน์ฟรี 2/6/63

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิเทศสัมพันธ์ ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดการอบรมแบบออนไลน์ฟรี อีกหลักสูตรหนึ่ง คือ “การเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้บริหาร” (12 Lifesavers for Managers) และบรรยายโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิเทศสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรครั้งนี้ สืบเนื่องจากการอบรมก่อนหน้านี้ ในเรื่องของ“วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” และ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วยกฎทอง 7 ประการ” (7 Golden Rules ) ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารที่จะต้องดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานตามหลักการของยุทธศาสตร์ Vision Zero และกฎทอง 7 ประการ เพื่อป้องกัน ควบคุมอันตราย และพิทักษ์ชีวิตของพนักงานทุกคน โดยมีสาระสำคัญที่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร 12 เรื่อง ดังนี้ คือ 1. รู้ข้อเท็จจริง: หลีกเลี่ยงอันตรายถึงชีวิต  2. ความเสี่ยง: ชี้บ่ง จัดการและรักษาชีวิต   3. ทำตัวเป็นต้นแบบ: เห็นแล้วทำให้ดู  4. ทำอยู่เป็นประจำ มีประสบการณ์สูงยังอาจตายได้  5. งานที่ปลอดภัย: กำหนดให้ชัด จัดการสอน ตรวจให้แน่ 6. อุปกรณ์ความปลอดภัยจำเป็นต่อชีวิต 7. ยานพาหนะ เครื่องจักรยนต์ทั้งหลายอันตรายต่อชีวิต  8. อุปกรณ์ที่เสียหาย: เป็นอันตรายร้ายแรง  9. ทำให้แน่ว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยยังทำงานอยู่ 10. ตกจากที่สูงตายได้: จงป้องกันอย่าให้เกิด 11. ของตกใส่ แตกหัก หกล้ม เป็นอันตรายต่อชีวิต และ 12. ระเบิดและไฟเป็นมหัตภัย ต้องมีการควบคุม

ในหลักสูตรพิเศษครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 124 คน มาจากสถานประกอบกิจการ 80 แห่ง และจากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย 13 แห่ง

รายงานโดย ธนภรณ์ ทะศรีแก้ว (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ) 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.