การอบรมหลักสูตรพิเศษ “Vision Zero” แบบออนไลน์ฟรี 26/5/63

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ต่อเนื่องจาก การอบรมออนไลน์ฟรีในหลักสูตรพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิเทศสัมพันธ์ ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรีอีกครั้งหนึ่งในหลักสูตรเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วยกฎทอง 7 ประการ” (7 Golden Rules ) โดยมี ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิเทศสัมพันธ์ และผู้จัดการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนฯ เป็นวิทยากรดำเนินการบรรยาย

          ในหลักสูตรนี้ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วยหลักการของ “กฎทอง 7 ประการ (7 Golden Rules)” ได้แก่ กฎข้อที่ 1. มีความเป็นผู้นำ - แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น  กฎข้อที่ 2. ชี้บ่งอันตราย - ควบคุมความเสี่ยง  กฎข้อที่ 3. การกำหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนงาน  กฎข้อที่ 4. มีระบบการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย –  มีการจัดการองค์กรที่เหมาะสม  กฎข้อที่ 5. จัดให้เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  กฎข้อที่ 6. ปรับปรุงคุณวุฒิ/คุณสมบัติ – พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  กฎข้อที่ 7. สนับสนุนบุคลากร - สร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วม

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรพิเศษนี้ทั้งหมด 118 คน มาจากสถานประกอบกิจการ 81 แห่ง และสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย 14 แห่ง

รายงานโดย ธนภรณ์ ทะศรีแก้ว (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ) 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.