การอบรมหลักสูตรพิเศษ “Vision Zero” แบบออนไลน์ฟรี 18/5/63

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์ฟรีในหลักสูตรพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” บรรยายโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

 

 

          การอบรมครั้งนี้เน้นในเรื่องของการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันโดยอาศัยภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วม และการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องทั้งสามด้านคือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และด้านความผาสุกในการทำงาน โดยยึดความเชื่อในหลักการที่สำคัญ 4 ประการของความเป็นมนุษย์ คือ  1. ชีวิตของคนเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้ 2. ทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาดได้เสมอ  3. ความสามารถในการทนทานต่อแรงกดดันทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ และ 4. การป้องกันควรต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด

          ในการอบรมหลักสูตรพิเศษครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 162 ท่าน เป็นบุคลากรจากสถานประกอบกิจการ 81 แห่ง และจากสถาบันการศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 14 แห่ง เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบแล้วผู้เข้าอบรมสามารถได้รับ e-certificate อีกด้วย

รายงานโดย ธนภรณ์ ทะศรีแก้ว (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ) 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.